Nuvola di punti, vista da est

 Nuvola di punti, vista da sud

  Nuvola di punti, vista da nord

  Prospetto sud-est Hotel

  Prospetto nord-ovest Hotel

  Prospetto sud-ovest Hotel

 Prospetto nord-est Hotel

 Prospetto nord-est Fabbricato adiacente

  Prospetto sud-ovest Fabbricato adiacente

Prospetto nord-ovest Fabbricato adiacente

Prospetto sud-est Fabbricato adiacente